RSS

Category Archives: Odele lui Solomon

Oda 19 a lui Solomon

Oda 19

(Fantastică şi diferită de celelalte ode. Trimiterea la naşterea fără dureri a Maicii Domnului este notabilă.)

1 O cană de lapte mi-a fost oferită: şi l-am băut în dulceaţa bucuriei Domnului.
2 Fiul este cupa, şi Cel care a fost muls este Tatăl:
3 Şi Duhul Sfânt l-a muls: deoarece sânii Lui erau plini, şi a fost voia Lui să-Şi dăruiască laptele din belşug;
4 Şi Duhul Sfânt a deschis pieptul Tatălui şi a amestecat laptele de la cei doi sâni ai Săi, şi a dat amestecul oamenilor, fără ca ei să ştie:
5 Şi cei care l-au primit în toată plinătatea sunt cei ce stau de-a dreapta Tatălui.
6 Duhul a mângâiat pântecele Fecioarei şi ea zămislit şi a născut; şi astfel, Fecioară a devenit mama nesfârşitelor indurări;
7 Şi când a venit sorocul, a adus pe lume un Fiu, fără a simţi durerile facerii;
8 Şi pentru că în nevinovăţia sa nu a ştiut, ea nu a cerut o moaşă (pentru că Domnul a ajutat-o să îndure), şi astfel, ea L-a adus pe lume pe Fiul, ca pe un copil obişnuit, pe care ea şi l-ar fi dorit dintotdeauna;
9 Şi L-a adus la lumina zilei, dobândindu-L cu mare demnitate,
10 Şi L-a învelit în scutece cu multă dragoste, şi L-a îngrijit cu bunătate, şi L-a închinat pe El Domnului.
Aleluia.

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 18 a lui Solomon

Oda 18

(Un om care a avut o experienţă spirituală ne transmite un mesaj.)

1 Inima mea s-a ridicat către dragostea Celui Prea Înalt şi a fost înălţată: ca să-L pot lăuda pentru sfânt numele Său.
2 Mădularele mele s-au întărit şi nicicând nu vor putea să cadă de la puterea Lui.
3 Bolile au fost înlăturate din corpul meu, şi acolo S-a aşezat Domnul, prin voia Lui. Pentru că trupul meu este cu adevărat Împărăţia Domnului.
4 Doamne, din cauza vrăjmaşilor mei, nu îndepărta cuvântul Tău de la mine!
5 Şi din vina greşelilor lor, nu mă opri pe mine de la virtuţile Tale!
6 Nu lăsa ca lumina să fie cucerită de întuneric, şi adevărul de minciună.
7 Tu mă vei îndrepta către izbândă, căci mântuirea mea este în mâinile Tale, Doamne. Căci Tu primeşti în braţele Tale pe toţi oamenii, din toate colţurile lumii.
8 şi primeşti în Împărăţia Ta pe toţi cei aflaţi în necaz:
9 Tu eşti Dumnezeul meu. Minciuna şi moartea nu sunt în gura Ta:
10 Căci voia Ta este desăvârşirea, şi Tu nu cunoşti mândria,
11 Dar nici mândria (cel mândru) nu Te cunoaşte pe Tine.
12 Tu nu cunoşti ce este păcatul,
13 Dar nici păcatul (cel păcătos) nu Te cunoaşte pe Tine.
14 Şi cel care nu Te cunoaşte este ca un orb, şi ca o spumă de mare,
15 Căci ei au crezut că acest lucru trecător (muritor) este ceva minunat;
16 Şi şi-au îmbrăcat chipul necunoaşterii şi au devenit muritori; dar cei care au înţeles, au aflat cunoaşterea şi au cugetat;
17 Şi mintea lor nu a fost înşelată, pentru că mintea lor era în mintea Domnului;
18 Şi i-au batjocorit pe cei care trăiau în păcat;
19 Şi le-au grăit adevărul cu inspiraţia cu care Cel Preaînalt a suflat în ei; Lăudată să fie frumuseţea şi măreţia numelui Lui.
Aleluia.

 

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 17 a lui Solomon

Oda 17

(O schimbare de personalitate specială, greu de înţeles până la deznodământul ei din ultimul vers.)

1 Eu am fost încoronat de către Dumnezeul meu: coroana mea, viaţă este:
2 Şi am fost legitimat în Domnul meu: mântuirea mea cea fără de stricăciune El este.
3 Am fost dezlegat de mândrie, şi nu am fost condamnat:
4 Lanţurile mele au fost tăiate de mâinile Sale, am primit chipul şi asemănarea unei persoane noi, şi am intrat în El şi astfel am fost salvat.
5 Şi gândul adevărului m-a condus. Şi am mers după el şi nu rătăcesc:
6 Şi toţi cei care m-au văzut au fost uimiţi: şi am fost considerat de ei drept o persoană stranie:
7 Şi El care mă ştia şi m-a înălţat este cel mai mare în toată perfecţiunea Lui. Şi El mi-a dat slavă prin bunătatea Lui, şi a ridicat gândurile mele la înălţimea adevărului Său.
8 Şi de acolo (de la înălţimea adevărului Său) mi-a dat rostul poruncilor Lui şi astfel am putut deschide uşile care erau închise,
9 Şi obstacolele care erau ca nişte bariere de fier s-au topit şi s-au dizolvat înaintea mea;
10 nimic nu părea a fi închis pentru mine: pentru că eu eram uşa tuturor.
11 Şi m-am dus către toţi cei împovăraţi ai mei să-i eliberez, pentru că nu aş putea lăsa nici un om legat sau împovărat:
12 Şi le-am împărtăşit cunoştinţele mele, fără gelozie: şi rugăciunea mea a fost plină de dragostea mea:
13 Şi-am semănat în inimile lor roadele mele, şi astfel ei s-au transformat în mine, şi au primit binecuvântarea mea şi au trăit;
14 Şi ei s-au adunat în mine şi au fost mântuiţi, pentru că ei au fost pentru mine mădularele mele şi eu am fost capul lor. Slavă Ţie Capul nostru, Doamne Hristoase.
Aleluia.


 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 16 a lui Solomon

Oda 16

(Frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu.)

1 Aşa cum munca ţăranului este să mânuiască plugul: şi munca timonierului este cârma navei:
2 Tot aşa, munca mea este Psalmul Domnului: ambarcaţiunea mea şi ocupaţia mea sunt laudele Lui:
3 deoarece apa dragostei Lui udă pământul inimii mele şi roadele Lui se revarsă pe buzele mele.
4 Iubirea mea este Domnul, şi, prin urmare, Lui îi voi cânta:
5 Pentru că m-am făcut puternic în laudele Lui, şi credinţa mea este în El.
6 Voi deschide gura mea şi Duhul Său va rosti în mine slava Domnului şi frumuseţea Lui, lucrarea mâinilor Lui şi măiestria degetelor Lui:
7 mulţimea indurărilor Lui şi puterea cuvântului Lui.
8 Deoarece cuvântul Domnului cercetează toate lucrurile, atât pe cele nevăzute cât şi pe cele pe care ni le dezvăluie gândul Lui;
9 Pentru că ochiul vede lucrările Sale, şi urechea aude gândul Lui;
10 El a întins pământul şi a statornicit apele mărilor:
11 El a măsurat cerurile şi a fixat stele: şi tot El a stabilit întreaga creaţie şi a întocmit-o:
12 Şi S-a odihnit de lucrările Sale:
13 şi a dat tuturor lucrurilor menirea lor, şi rostul lucrărilor lor:
14 Căci El ştie rostul lucrului şi odihnei lor, şi oştirile Sale cereşti sunt supuse cuvântului Său.
15 Izvorul luminii este soarele, şi izvorul întunericului este noaptea:
16 Şi Domnul a făcut soarele pentru a face ziua să strălucească, şi noaptea ca să aducă întuneric pe faţa pământului;
17 Şi alternanţa lor de la una la alta vorbeşte de frumuseţea lui Dumnezeu:
18 Şi nu există nimic care este fără Domnul, pentru că El a fost înainte de orice lucru care a luat fiinţă:
19 Şi lumea a fost făcuta prin cuvântul Său, şi prin gândul inimii Sale. Slavă şi ciste numelui Său.
Aleluia.

 

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 15 a lui Solomon

Oda 15

(Una dintre cele mai frumoase Ode din această colecţie rară.)

1 Aşa cum soarele este bucuria pe care o caută ai săi zori, aşa este bucuria mea către Domnul;
2 pentru ca El este Soarele meu şi razele sale m-au ridicat, şi lumina Lui a risipit tot întunericul de pe faţa mea.
3 Ochi am dobândit de la El şi ochii mei au văzut lumina Lui cea sfântă:
4 Urechi am dobândit de la El şi am auzit adevărul Lui.
5 gândul cunoaşterii l-am dobândit, şi am fost înviat prin El.
6 De la greşelile mele m-am îndepărtat, şi am mers către El şi am primit mântuirea mea de la El, fără murmur.
7 Şi după bunătatea Sa, mi-a dăruit mie, şi după frumuseţea neasemuită a Lui minunat m-a zidit.
8 M-am îmbrăcat în haina curăţiei, prin numele Sau Cel Sfânt: şi am alungat răutatea prin harul Său.
9 Moartea a fost distrusă de la faţa mea: şi iadul a fost înlăturat de la cuvântul meu:
10 Şi a crescut viaţa fără de moarte în pământul Domnului,
11 Şi s-a făcut cunoscut credincioşilor Lui, şi s-a dăruit fără restricţie tuturor celor ce se încred în El.
Aleluia.

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 14 a lui Solomon

Oda 14

(Această odă este la fel de frumoasă ca şi psalmii canonici.)

1 Ca ochii unui fiu către tatăl său, aşa sunt ochii mei, Doamne, în orice moment către Tine.
2 Căci de la Tine sunt mângâierile mele şi bucuria mea.
3 Nu îndepărta de la mine îndurările Tale, Doamne, şi nu lua bunătatea Ta de la mine.
4 Întinde către mine, Doamne, totdeauna dreapta Ta, şi fii povăţuitorul meu până la sfârşitul veacului, după bună voirea Ta.
5 Ajută-mă să fiu bineplăcut înaintea Ta, pentru slava Ta şi pentru numele Tău Cel Sfânt:
6 Fereşte-mă de rău, şi blândeţea Ta, Doamne, să rămână cu mine, şi roadele dragostei Tale.
7 Învaţă-mă Psalmii adevărului Tău, ca să rodesc în Tine:
8 şi deschide-mi harpa Duhului Tău cel Sfânt, şi cu toate notele Sale am să te laud, Doamne.
9 Şi după mulţimea îndurărilor Tale, dăruieşte-mi după voia Ta, şi grăbeşte să asculţi cererile mele, căci numai Tu ai puterea să împlineşti nevoile mele, Doamne.

Aleluia.

 

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 

Oda 13 a lui Solomon

Oda 13

(o odă puţin stranie ?!)

1 Iată! Domnul este oglinda ta: deschide-ţi ochii şi te vei vedea în El: şi vei cunoaşte cum trebuie să fie faţa ta:
2 Şi cânta mai departe laude Duhului Său: şi şterge-ţi mizeria de pe faţa ta: şi îmbracă-te cu dragostea şi sfinţenia Lui.
3 şi astfel vei fi fără pată în orice moment înaintea Lui.
Aleluia.

 
Lasă un comentariu

Posted by pe iulie 16, 2012 in Odele lui Solomon

 
 
Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.